Osobní údaje

Správce osobních údajů:

ELEKTROKONZULT, s.r.o., obchodní korporace je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 48347,
Sídlo: Polní 1164/4, 693 01 Hustopeče
IČ: 26960575, DIČ: CZ26960575
Provozovna - korespondenční adresa: Bratří Žůrků 591/5, 617 00 Brno
Kontakt: tel.: 777 761 043-4, info@elektrokonzult.com 

Účely a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a pouze pro účely, pro které byly shromážděny. Osobní údaje jsou náležitě zabezpečeny a uchovávány pouze po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou zpracovávány. Zaměstnanci zpracovávající osobní údaje jsou vázáni povinností mlčenlivosti po dobu trvání pracovního poměru a také po jeho skončení.


Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:
 • odborná školení,
 • poskytování služeb v oblasti bezpečnosti technických zařízení,
 • realizace obchodních vztahů.

 • Právní základ pro zpracování osobních údajů

 • na základě uděleného souhlasu,
 • pro splnění smlouvy,
 • pro splnění právních povinností.

 • Zpracovávané osobní údaje 

 • jméno, příjmení, titul,
 • adresa bydliště/místa podnikání,
 • IČ, DIČ,
 • kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, e-mail),

 • Pro potřeby ověření odborné způsobilosti a vystavení osvědčení dále zpracováváme následující údaje

 • datum a místo narození, 
 • pracovní/profesní zařazení,
 • odborná praxe,
 • odborné vzdělání.

 • Práva subjektu údajů

  Při uplatňování svých práv se subjekt údajů řídí platnými právními předpisy. Má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, podat stížnost u dozorového úřadu..