Školení a zkoušky dle zákona č. 250/2021 Sb. a NV č. 194/2022 Sb.     (do 30. 6. 2022 vyhl. 50/1978 Sb.)

Školení a zkoušky nabízíme prezenčně i formou on-line komunikace se školitelem - ON-LINE školení. 

Při školení je prostor i na dotazy a diskuzi, obsah školení vždy přízpůsobujeme vykonávaným činnostem.

Bližší informace a přihlášky na tel. 777 761 044 nebo info@elektrokonzult.cz

Vybraz si můžete z následujících typů školení:

  • Skupinová školení a zkoušky pro jednotlivce v termínech uvedených v  Kalendáři školení. Ceny jsou účtovány dle platného Ceníku.
  • Firemní školení a zkoušky uspořádáme pro Vaše pracovníky v předem dohodnutém termínu, obsah přizpůsobíme vykonávané činnosti. U firemních školení poskytujeme slevy dle počtu účastníků.
  • Individuální školení a zkoušky  v předem dohodnutém termínuCena je vždy stanovována dohodou. 

Školíme pracovníky všech kvalifikačních stupňů pro činnosti na el. zařízeních  do i nad 1 kV AC a 1,5 kV DC v prostorech A i B -  bez i s nebezpečím výbuchu.

V rámci školení nabízíme i zpracování konkrétních pracovních postupů pro vybrané skupiny pracovníků a jejich následné proškolení.

 

Nová legislativa od 1. 7. 2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů


§ 24 

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení podle tohoto zákona a zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána.  

(2) Platnost oprávnění vydaných Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí nejpozději uplynutím 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; oprávnění vydaná Technickou inspekcí České republiky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byla vydána, nejvýše však po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 25 Zrušovací ustanovení                                                                                                              Zrušují se:   

15. Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

17. Vyhláška č. 98/1982 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb.


NV č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice


Osoba poučená dle § 4 NV č. 194/2022 Sb. (do 30. 6. 2022 § 4 vyhl. 50/1978 Sb.)

Osoba znalá pro samostatnou činnost - Elektrotechnik dle § 6 NV č. 194/2022 Sb. (do 30. 6. 2022 § 5, § 6 vyhl. 50/1978 Sb.)

Osoba znalá pro řízení činnosti - Vedoucí elektrotechnik dle § 7 NV č. 194/2022 Sb. (do 30. 6. 2022 § 7, § 8, § 10 vyhl. 50/1978 Sb.)  


Dle § 10 NV č. 194/2022 Sb. se osvědčení  vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se považují za doklad o odborné způsobilosti podle tohoto nařízení, přičemž

a) pracovník znalý (§ 5 vyhl. č. 50/1978 Sb.) a pracovník znalý pro samostatnou činnost (§ 6 vyhl. č. 50/1978 Sb.) je považován za elektrotechnika podle tohoto nařízení a

b) pracovník pro řízení činnosti, pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pro řízení provozu (§ 7 a § 8 vyhl. č. 50/1978 Sb.) je považován za vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení

Přihlásit se můžete  na tel. 777 761 044 nebo info@elektrokonzult.cz

 nebo prostřednictvím elektronické přihlášky: